pl
en lt
Kary dla kierowców zawodowych - PRILO.COM

Kiedy kierowcy zawodowemu grozi zatrzymanie prawa jazdy?

>Zatrzymanie prawa jazdy to jeden z najgorszych scenariuszy, jaki może przytrafić się zawodowemu kierowcy. Ciężko wyobrazić sobie kontynuowanie ścieżki zawodowej bez możliwości prowadzenia pojazdu. Szczególnie, że jazda bez prawa jazdy stanowi poważne przestępstwo, zagrożone nawet karą pozbawienia wolności. Czym się rożni zatrzymanie prawa jazdy od jego utraty? Co grozi za jazdę bez prawa jazdy? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Zatrzymanie prawa jazdy – kiedy nam grozi?

W polskim prawie mamy dwa wykroczenia, których popełnienie oznacza obowiązkowe zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Są to:

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na terenie zabudowanym;
 • przewożenie w samochodzie minimum 3 osób więcej niż liczba określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Jeżeli kierowca prowadzi pojazd silnikowy pomimo nałożonej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, wówczas okres zatrzymania uprawnień wydłuża się do 6 miesięcy. Dalsze naruszenia w tym zakresie mogą doprowadzić do cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych przez starostę. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne zdawanie egzaminu.

Możliwe jest także zatrzymanie prawa jazdy na dłuższy okres, jeżeli popełniło się poważne wykroczenie drogowe lub przestępstwo, np. spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nadmienione obwarowania dotyczą wszystkich kierowców. Istnieją jednak przepisy skierowane stricte na kierowców zawodowych. 

Przeczytaj również: Czym jest licencja wspólnotowa i do jakiego transportu uprawnia?

Zatrzymanie prawa jazdy przez policjanta za pokwitowaniem

W artykule 135 Prawa o ruchu drogowym znajduje się specjalne uprawnienie policjanta do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku:

 • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;
 • przekroczenia przez kierującego pojazdem ustalonej ustawowo liczby punktów karnych;
 • popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Ile można mieć punktów karnych?

 • Do 20 punktów karnych w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.
 • Do 24 punktów karnych gdy kierowca posiada prawo jazdy ponad 1 rok.

Za co kierowca zawodowy może stracić prawo jazdy?

W szeregu zmian wprowadzanych przez pakiet mobilności znalazły się dodatkowe kary za manipulacje przy tachografie. Od 1 stycznia 2022 roku możliwe jest zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące w sytuacji, gdy zawodowy kierowca podczas dziennego czasu prowadzenia pojazdu:

 • nie rejestrował wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi;
 • używał cudzej karty kierowcy, używał minimum dwóch własnych kart kierowcy, używał cudzej wykresówki;
 • korzystał z niedozwolonego urządzenia ingerującego w działanie tachografu.

Czy pracodawca może zwolnić kierowcę, który stracił uprawnienia?

Zatrzymanie prawa jazdy zawodowemu kierowcy pozostawia pracodawcy dwie możliwości. Pracodawca może:

 • przesunąć pracownika na inne stanowisko pracy,
 • rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym.

Pierwsze rozwiązanie stosowane jest głównie w kontekście przedstawicieli handlowych, których oddelegowuje się tymczasowo do zadań biurowych. W przypadku pracowników firm transportowych i przewoźników zazwyczaj dochodzi do rozwiązania umowy, co znajduje odzwierciedlenie w artkule 52 kodeksu pracy. Co więcej, regulaminy pracy zazwyczaj nakładają na pracowników firm transportowych obowiązek informowania pracodawcy o wszelkich zmianach dotyczących uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Rozwiązanie umowy z pracownikiem, który utracił prawo jazdy obwarowane jest pewnymi wymogami. Pracodawca jest zobowiązany do wręczenia pracownikowi oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w terminie jednego miesiąca od dnia uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Termin ten nie może ulec zawieszeniu bądź przerwaniu, nawet jeśli wystąpią nadzwyczajne dla pracodawcy okoliczności.

Sprawdź również: Przewóz kabotażowy – co to jest i kto może go wykonywać?

Różnica pomiędzy zatrzymaniem prawa jazdy, a jego utratą

Zasadnicza różnica pomiędzy zatrzymaniem prawa jazdy, a jego utratą sprowadza się do zakresu ograniczenia posiadanych uprawnień. Zatrzymanie prawa jazdy jest czasowe i nie wiąże się z koniecznością zdawania stosownego egzaminu po raz kolejny. Natomiast utrata prawa jazdy ma charakter bezwzględny. Uprawnienia w tym wypadku nie są wstrzymywane, a zwyczajnie się je traci.

Kolejna różnica dotyczy sposobu w jaki nakładane są ograniczenia. Zatrzymania prawa jazdy dokonują funkcjonariusze policji lub inspekcji transportu drogowego w trakcie kontroli drogowej. Natomiast do utraty prawa jazdy konieczny jest wyrok sądu orzekający zakaz prowadzenia pojazdów.

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

 • Minimalna grzywna w wysokości 1500 złotych.
 • Maksymalna grzywna w wysokości 30 000 złotych,
 • Sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 15 lat w zależności od skali złamania przepisów.
 • Od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności w przypadku kierowców, którzy złamali sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie prawa jazdy kierowcy zawodowemu jest możliwe w przypadku ingerencji w pracę tachografu oraz gdy posługuje się on nieprawdziwą lub cudzą kartą kierowcy. Podlega on również pod przepisy prawa drogowego, które dotyczą wszystkich kierowców.