pl
en lt

Regulamin aplikacji mobilnej
Prilo

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Aplikacji wprowadza się zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020, poz. 344). Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej pod nazwą PRILO, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki jego użytkowników, oraz zasady odpowiedzialności Usługodawcy i użytkowników Aplikacji.
 2. Właścicielem Aplikacji jest ADAMPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaściankach (pod adresem: ul. Usługowa 3, 15-521 Zaścianki k/Białegostoku), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056707; NIP: 542-000-01-62; REGON: 002347759.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Aplikacji oraz za pośrednictwem strony internetowej http://prilo.com/aplikacja-mobilna-regulamin-pdf, w sposób umożliwiający jego pobranie oraz utrwalanie poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 
 4. Warunkiem korzystania z Aplikacji, jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaakceptowanie ich treści. Treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przekazywana jest użytkownikowi nieodpłatnie przed instalacją Aplikacji na urządzeniu mobilnym. Brak akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności uniemożliwia korzystanie Aplikacji. 
 5. Akceptując Regulamin, użytkownik Aplikacji zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Każdorazowa zmiana Regulaminu wymaga ponownej jego akceptacji przez użytkownika przed uruchomieniem zaktualizowanej wersji Aplikacji. Brak akceptacji Regulaminu wiąże się z brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.

§2 Definicje
Pojęcia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowychoznacza ADAMPOL Spółka Akcyjna, ul. Usługowa 3, 15-521 Zaścianki k/Białegostoku, nr KRS: 0000056707; NIP: 542-000-01-62; REGON: 002347759. 
Aplikacjaoznacza należące do Usługodawcy i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej, w ramach której, z wykorzystaniem Konta, Kierowca może korzystać z niektórych funkcjonalności Platformy PRILO, oferowanych przez Usługodawcę. Przedmiotowe oprogramowanie dystrybuowane jest przez markety mobilne (m.in. Google Play dla systemu Android, AppStore dla systemu iOS, lub w innych wskazanych kanałach dystrybucji). Aplikacja przeznaczona jest do korzystania z Konta.
Dane osobowe oznaczają podane przez Przewoźnika dane osobowe Kierowcy, gromadzone przez Usługodawcę podczas rejestracji Konta w Aplikacji oraz następnie w toku jej użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Kierowcaoznacza użytkownika, będącego osobą fizyczną korzystającą z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, w celu realizacji przewozu towarów pojazdem w ramach zlecenia transportowego. 
Kontooznacza zbiór uprawnień, udostępniony przez Usługodawcę Kierowcy, po uprzednim dokonaniu przez niego rejestracji Konta w Aplikacji, indywidualizujący użytkownika oraz umożliwiający dostęp do funkcjonalności Aplikacji. Konto Kierowcy przypisane jest do Konta/Kont Przewoźnika. Przewoźnik  za pośrednictwem Platformy wskazuje dane osobowe, uprawnienia do kierowania pojazdem oraz numer telefonu Kierowcy, umożliwiając w ten sposób rejestrację Kierowcy na Platformie PRILO za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Konto Kierowcy pozwala na podgląd miejsca załadunku i dostawy, potwierdzenia danych pojazdu, dodawanie dokumentów dotyczących transportu, kierowcy lub pojazdu oraz potwierdzania załadunku i rozładunku. Dostęp do Konta Kierowcy odbywa się za pośrednictwem Aplikacji.
Logowanieoznacza czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, pozwalającą na identyfikację użytkownika konta.
Platforma PRILOoznacza zbiór rozwiązań IT służący do optymalizacji procesów logistycznych, spedycyjnych, sprzedażowych oraz zakupowych. Platforma PRILO jest dostarczana w modelu (SaaS/PaaS) poprzez uruchomienie i rejestrację na serwerach Amazon Web Services i udostępnieniu Platformy on-line dla użytkowników. Platforma dostępna jest dla Kierowców za pośrednictwem Aplikacji.   
Polityka Prywatnościoznacza dokument stanowiący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych przez ADAMPOL S.A. za pomocą Platformy, który jest komplementarny wobec Regulaminu i stanowi jego uzupełnienie.
Przewoźnikzarejestrowany na Platformie PRILO podmiot będący przedsiębiorcą, otrzymujący dostęp do określonych funkcjonalności Platformy, świadczący usługi przewozu towarów.
Przerwa technicznaoznacza czasowe wyłączenie funkcjonalności Aplikacji w całości lub w części, spowodowane awarią Aplikacji, lub koniecznością przeprowadzenia konserwacji serwerów bądź modernizacją lub przebudową Platformy lub Aplikacji, podczas którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub określonych funkcjonalności Platformy lub Aplikacji.
Urządzenie Mobilneoznacza (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz
wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z Internetem.
Usługioznaczają usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz użytkowników drogą elektroniczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(tj. Dz.U. 2020, poz. 344).
Usługodawca oznacza ADAMPOL Spółka Akcyjna, ul. Usługowa 3, 15-521 Zaścianki k/Białegostoku, nr KRS: 0000056707; NIP: 542-000-01-62; REGON: 002347759.

§3 

Zakres świadczonych usług

 1. Aplikacja umożliwia Kierowcy korzystanie z następujących funkcjonalności Platformy PRILO:
 1. wgląd w listę przewozów przypisanych do zarejestrowanego numeru telefonu (mogą to być przewozy od jednego lub większej liczby Przewoźników), 
 2. możliwość załadowania dokumentów dot. przypisanych do Kierowcy transportów do momentu zaraportowania ostatniego rozładunku (obligatoryjnie CMR, nadto zdjęcia pojazdów, dokumenty celne, raporty dot. szkód, etc.),
 3. Kierowca w ramach potwierdzenia załadunku obowiązany jest: 
 1. W pierwszej kolejności potwierdzić lub uzupełnić numery VIN pojazdów. W przypadku gdy numery VIN zostaną potwierdzone bez zmian, Kierowca może przejść do potwierdzenia załadunku. Jeżeli jakiś numer VIN został zmieniony, zmiany takie wymagają akceptacji nadawcy i Przewoźnika, i dopiero wówczas możliwe jest podjęcie kolejnych kroków po stronie Kierowcy,
 2. potwierdzić załadunek (w ramach tego zadania Kierowca podaje również ETA dla miejsca rozładunku/miejsc rozładunku),
 3. potwierdzić rozładunek.
 4. Konto w Aplikacji przypisane zostaje do danego numeru telefonu, a Aplikacja może być aktywna wyłącznie na jednym Urządzeniu Mobilnym. Po trzydziestu dniach braku aktywności na Koncie, Kierowca zostanie poproszony o wygenerowanie nowego kodu SMS i podanie go w Aplikacji w celu jej ponownej aktywacji.

§4
Warunki korzystania z Aplikacji 

 1. Kierowca obowiązany jest korzystać z Aplikacji zgodnie  z warunkami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zakazane jest umieszczanie w Aplikacji treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających szkodliwy kod (np. wirusy) lub mogących wywołać jakiekolwiek zakłócenia lub uszkodzenia Aplikacji, jak również podejmowanie jakichkolwiek innych działań mających na celu ingerencję w Aplikację.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest posiadanie:
 1. dostępu do Urządzenia Mobilnego posiadającego aktywny dostęp do Internetu, np. komputera, telefonu, tabletu, posiadającego pamięć pozwalającą na przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej (Aplikacja działa w trybie online); 
 2. w przypadku funkcjonalności polegającej na udostępnianiu trasy – dostępu do systemu GPS.
 3. Minimalne wymagania w zakresie systemu operacyjnego to Android v.10 i późniejsze oraz iOS v.14 i późniejsze., natomiast Urządzenia Mobilne winny spełniać poniższe kryteria:
 4. minimalne:
 • pamięć RAM: 1 GB,
 • rozdzielczość ekranu: 360×640,
 • GPU: Dowolna jednostka wspierająca OpenGL ES 3.0.
 1. rekomendowane:
 • pamięć RAM: 3 GB,
 • rozdzielczość ekranu: 360×64,
 • GPU: Adreno 4xx, Mali T7x G7x.
 1. Aby móc korzystać z Aplikacji, wymagane jest założenie konta zgodnie z procedurą opisaną w §5 Regulaminu.
 2. Korzystanie ze sprzętu lub oprogramowania, niespełniających wymogów technicznych Aplikacji, może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem Aplikacji.
 3. Aplikacja jest darmowa tzn. Usługodawca nie pobiera opłat za pobranie, zainstalowanie oraz używanie Aplikacji Mobilnej. 
 4. Każdy Przewoźnik może zarejestrować tylko jedno Konto dla Kierowcy w Aplikacji.
 5. Usługodawca umożliwia Kierowcy posługującemu się Aplikacją udostępnianie trasy przejazdu. Trasa przejazdu jest widoczna na Platformie PRILO dla Przewoźnika i nadawcy. Kierowca odpowiada za poprawność prezentowanych danych przejazdu, w tym ich nieprzerwaną dostępność (dostęp do sieci Internet i GPS). Przy pierwszym uruchomieniu funkcji udostępniania trasy za pośrednictwem Aplikacji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu udostępnianiu trasy.
 6. Poprawne działanie Aplikacji Mobilnej jest warunkiem koniecznym do wykonania przez Kierowcę zlecenia transportowego zawartego pomiędzy nadawcą a Przewoźnikiem za pośrednictwem Platformy PRILO.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość rozbudowywania treści poszczególnych modułów/funkcjonalności i tworzenie nowych, dodatkowych modułów/funkcjonalności Aplikacji.
 8. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby  zapewnić stały nieprzerwany dostęp do Aplikacji, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z tym jednak zastrzeżeniem iż Usługodawca uprawniony jest do dokonywania Przerwy Technicznej skutkującej czasowym ograniczeniem bądź wyłączeniem w całości lub w części dostępu do funkcjonalności Aplikacji. 
 9. W przypadku potrzeby wprowadzenia Przerwy Technicznej, Usługodawca
  poinformuje o przewidywanym terminie jej wystąpienia i czasie trwania w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Aplikacji.
 10. Kierowca korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.
 11. Nie jest dopuszczalne tworzenie w Aplikacji wielu Kont Kierowcy z wykorzystaniem tych samych danych, w szczególności nie jest dopuszczalne utworzenie więcej niż jednego Konta Kierowcy z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu. Konto/a utworzone ponad limit określony w zdaniu pierwszym mogą być usunięte przez Usługodawcę.
 12. Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 1. następstwa okoliczności siły wyższej, stanowiące zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, 
 2. szkody spowodowane nieodpowiednią jakością połączenia, działaniem szkodliwego oprogramowania na Urządzeniu Mobilnym, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, systemów operacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej lub przerwą w dostawie energii elektrycznej, przerwaniem połączenia w trakcie korzystania z Aplikacji, oraz wszelkimi innymi przerwami w działaniu Aplikacji, spowodowanymi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, 
 3. udostępnienie Konta Kierowcy osobom trzecim,
 4. działania osób trzecich, wskutek udostępnienia im przez Kierowcę Urządzenia Mobilnego lub w przypadku utraty karty SIM bądź Urządzenia Mobilnego.
 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z Urządzenia Mobilnego. 
 2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik Aplikacji dopuszcza się działań sprzecznych z prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego, dobrych obyczajów lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć stosowne działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Kierowcę z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług. 

§5

Rejestracja

 1. Warunkiem dostępu i korzystania z Aplikacji jest rejestracja  Kierowcy do Platformy za pośrednictwem Aplikacji oraz akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. Z Aplikacji mogą korzystać Kierowcy zarejestrowani na Platformie PRILO za pośrednictwem Przewoźnika. Użytkownikiem Aplikacji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Kierowca może pobrać i zainstalować Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym.
 4. Aplikacja aktywowana jest za pośrednictwem jednorazowego, 6-cyfrowego kodu SMS przesyłanego na wskazany przez Przewoźnika numer telefonu Kierowcy.
 5. Konto w Aplikacji przypisane zostaje każdorazowo wyłącznie do jednego Kierowcy (na podstawie wskazanego przez Przewoźnika numeru telefonu). 
 6. Rejestracja Konta Kierowcy w Aplikacji wymaga przejścia procesu rejestracji i obejmuje następujące kroki:
 1. pobranie Aplikacji;
 2. akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności i wrażenie niezbędnych zgód przez Kierowcę; 
 3. wyrażenie przez Kierowcę zgody na dostęp Aplikacji do: 
 1. lokalizacji pojazdu (obligatoryjnie),
 2. wykonywania połączeń (wymagane w celu identyfikacji numeru telefonu używanego na Urządzeniu Mobilnym; obligatoryjnie),
 3. aparatu wbudowanego w Urządzenie Mobilne (obligatoryjnie),
 4. plików zapisanych na Urządzeniu Mobilnym (obligatoryjnie).
 5. Zakończenie procesu rejestracji następuje z chwilą potwierdzenia przez Kierowcę rejestracji 6-cyfrowym kodem otrzymanym SMSem, z tym zastrzeżeniem iż rejestracja jest możliwa tylko dla numerów telefonów podanych przez Przewoźników.

§6
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą akceptacji postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowienia § 4 ust. 9 Regulaminu.
 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złożenie w dowolnym momencie oświadczenia
  o jej wypowiedzeniu, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może wypowiedzieć każda ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej, z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności naruszenie postanowień Regulaminu, w tym warunków udzielonej licencji.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie w przypadku usunięcia Konta Kierowcy lub braku aktywności na Koncie Kierowcy przez okres dłuższy aniżeli 30 dni.

§7

Prawa i obowiązki

 1. Usługodawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji. 
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Aplikacji oraz nie zapewnia stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji i ich bezbłędnego działania. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione w następstwie:
 1. funkcjonowania Aplikacji, w szczególności zakłócenia dostępności wszystkich bądź części funkcji Aplikacji bądź ich niewłaściwym działaniem,
 2. funkcjonowania interfejsów lub łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Usługodawcy lub nie są przez niego obsługiwane.
 1. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania konta Kierowcy, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Kierowca korzysta z Aplikacji niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. 
 2. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia Przerwy Technicznej w działaniu Aplikacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania aktualizacji Aplikacji. Do prawidłowego działania Aplikacji, niezbędna jest jej bieżąca aktualizacja. Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Aplikacji, w przypadku gdy Kierowca nie pobrał i nie zainstalował na swoim Urządzeniu  Mobilnym wymaganej aktualizacji. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

§8

Reklamacje 

 1. W przypadku wykrycia przez Kierowcę jakichkolwiek luk bądź nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, Kierowca może dokonać zgłoszenia w tym przedmiocie drogą mailową na adres support@prilo.com
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Aplikacji bądź niewykonania lub
  nienależytego wykonania usług, Kierowca może zgłosić drogą mailową, na adres: support@prilo.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu użyty do
  rejestracji Konta Kierowcy w Aplikacji oraz opis sprawy. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 30
  (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania. 
 5. Kierowca zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji
  SMS-em na numer telefonu, przypisany do Konta Kierowcy.

§9

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz materiałów w niej zawartych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa do nazwy Aplikacji, użytych logotypów należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca udziela Kierowcy nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia Mobilnego. Udzielona licencja nie jest ograniczona terytorialnie.
 3. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenaszalny, bez prawa do udzielania dalszej licencji. 
 4. Licencja wygasa z chwilą usunięcia Konta.

§10

Ochrona danych osobowych


Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która dostępna jest (tutaj) – http://prilo.com/polityka-prywatności

§11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020, poz. 344).
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem http://prilo.com/aplikacja-mobilna-regulamin-pdf . 
 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku angielskim. 
 4. Niniejszy Regulamin  jest wersją 1.0. i wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.
Jak możemy Ci pomóc?

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami
Pytania? Zarejestruj się