pl
en lt

Polityka prywatności Adampol S.A.

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy platformy logistycznej PRILO („Platforma”) mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności.

Mając na względzie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”)w celu zapewnienia przez Adampol S.A. bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta zostaje niniejsza Polityka Prywatności.

Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z Platformy, w tym z witryn, komunikacji oraz usług, w szczególności podmioty opisane w Regulaminie Platformy – Nadawca, Przewoźnik, Kierowca (dalej jako „Użytkownik”).

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Platformy oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

Administratorem danych osobowych na Platformie jest ADAMPOL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Usługowa 3, 15-521 Zaścianki K/Białegostoku, Nr KRS: 0000056707; NIP:542-000-01-62; REGON: 002347759 – jako osoba prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych (dalej jako „Administrator”).

Wszelkie pojęcia i terminy stosowane w niniejszej Polityce Prywatności powinny być rozumiane w sposób tożsamy z pojęciami i terminami zawartymi w Regulaminie Platformy.

I. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z Administratorem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na żądanie Użytkownika oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. art. 6 ust. 1 c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody może powodować brak możliwości świadczenia poszczególnych usług i brak dostępności poszczególnych funkcjonalności Platformy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator informuje Użytkownika o możliwości wycofania zgody, przed wyrażeniem przez Użytkownika zgody.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika lub za pośrednictwem innych źródeł, w tym innych Użytkowników.

Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika:

 • wysłanie przez Użytkownika danych, dzięki udostępnionej w Platformie funkcjonalności – np. wiadomość przesłana pocztą elektroniczną i chat.
 • stworzenie przez Użytkownika własnego konta w Platformie (rejestracja konta);
 • korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Administratora;

Dane osobowe pozyskane z innych źródeł:

 • poprzez uzyskanie danych od innego Użytkownika, który korzysta z Platformy i funkcjonalności tam dostępnych (w zakresie w jakim Użytkownik oświadczył, że posiada uprawnienia oraz, że spełnia wszelkie przepisane wymogami prawa wobec podmiotów, których dane przekazuje);
 • poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z usług Administratora za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkownika (po spełnieniu obowiązku informacyjnego oraz zebraniu stosownych zgód Użytkownika);
 • od dostawców usług, którzy dostarczają Administratorowi informacje na temat lokalizacji Użytkowników w oparciu o adresy IP Użytkowników na podstawie posiadanych umów i wyłącznie po spełnieniu przez te podmiotu obowiązków prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika;
 • od partnerów, z którymi Administrator oferuje produkty oraz usługi lub prowadzi wspólnie działa marketingowe na podstawie posiadanych umów i wyłącznie po spełnieniu przez te podmiotu obowiązków prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

2. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

Zakres gromadzonych przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkowników może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych, w tym rodzaju posiadanego konta na Platformie i udostępnionych funkcjonalności:

Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

 • Login;
 • Imię i nazwisko;
 • Adres do korespondencji;
 • numer telefonu podany przez Użytkownika;
 • Adres poczty elektronicznej;
 • NIP;
 • IP komputera.

Jeśli Użytkownik odmówi podania ww. Danych Osobowych, Administrator nie będzie mógł zawrzeć z nim umowy, a w konsekwencji Użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług Administratora.

Administrator informuje, że gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Użytkownika, gdy jest to wymagane do wykonania usług oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności Platformy, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości przesłanych z wykorzystaniem Platformy (m.in. e-mail, chat).

Podczas korzystania przez Użytkownika z Platformy dodatkowo Administrator gromadzi informacje o działaniach na Platformach, m.in. o historii transakcji Użytkownika, wystawianych Ofertach, o płatności oraz o treści komentarzy.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Platformy. Poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego, jaki rodzaj dostępu do Platformy posiada dany Użytkownik i jak z niego korzysta.

1. Usługi Platformy (wykonanie przedmiotu umowy)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu uwierzytelniania oraz autoryzowania jego dostępu do Platformy, w tym również w celu realizacji usług oferowanych przez Administratora.

Podjęcie działań związanych z obsługą Rejestracji dokonywanej przez Użytkownika oraz świadczenie usług drogą elektroniczną:

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy) – Dane Osobowe niezbędne do założenia i obsługi Konta

Okres przechowywania: do momentu zakończenia świadczenia usługi.

W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z usług, które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług.

2. Komunikacja z Użytkownikami (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień na Platformie oraz innych środków w ramach usług, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora oraz Partnerów.

Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie praw PRILO i Użytkowników)

Okres przechowywania: do momentu zakończenia obsługi reklamacji lub rozwiązania zgłoszonego problemu.

Administrator wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności i usług Administratora (obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz za pomocą poczty elektronicznej, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy)

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania)

Okres przechowywania: do momentu udzielenia odpowiedzi.

3. Reklama (zgoda, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)

Administrator może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Administratorem a Użytkownikiem. Reklamy te dotyczą zarówno ofert Administratora jak i podmiotów z nim współpracujących.

Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika poprzez korzystanie z:

 • danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,
 • danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika z usług Administratora,
 • informacji dostarczonych przez strony trzecie,
 • danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,
 • sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom będącymi stronami trzecimi, ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika również w zakresie marketingu bezpośredniego. Marketing bezpośredni obejmuje usługi własne oraz Partnerów Administratora (umożliwienie uczestnictwa w konkursie lub akcji promocyjnej)

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na wykonaniu zobowiązań wynikających z oświadczeń, organizowania konkursów lub podobnych akcji, w tym w związku z wykonywaniem działań ukierunkowanych na promocję działalności Administratora).

Okres przechowywania: do momentu zakończenia uczestnictwa w konkursie (np. wydania nagrody) lub akcji promocyjnej lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.

W celu realizowania działań marketingowych PRILO w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych Osobowych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognoz. Pozwala to Administratorowi na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści dostosowanych do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

W związku z realizacją działań marketingowych Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane według zasad opisanych poniżej. Dane Osobowe Użytkownika mogą być także przetwarzane w innych celach, w tym w celach analitycznych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług, więcej informacja w tym zakresie znajduje się w dalszych sekcjach tej części Polityki.

Wyświetlanie reklamy kontekstowej (prowadzenie marketingu)

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu swoich usług)

Okres przechowywania Danych Osobowych w określonym celu (okres retencji) – do momentu zaprzestania korzystania z Platform lub Aplikacji Mobilnej

Administrator może kontaktować się z Użytkownikami (za ich zgodą) w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji elektronicznej, w tym przez e-mail, telefonicznie oraz za pomocą SMS/MMS push.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 prawa telekomunikacyjnego (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu PRILO)

Okres przechowywania: do momentu wycofania zgody na otrzymywanie komunikatów lub informacji (na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych

4. Poprawienie usług (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości, gromadzenia większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów przez Użytkowników oraz znajdowaniu możliwości biznesowych.

Dane osobowe dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez Administratora w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania Platformy.

Prowadzenie analiz statystycznych:

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności Użytkowników, w tym aktywności historycznych, w celu optymalizacji świadczonych usług)

Do momentu zakończenia przechowywania Danych Osobowych Użytkownika w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych (nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usług)

Zarządzanie ruchem na Platformie obejmujące monitorowanie aktywności Użytkowników, która obejmuje dodawanie ofert transportowych:

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie aktywności Użytkowników w celu optymalizacji świadczonych usług)

Okres przechowywania: Dane Osobowe przetwarzane są w czasie rzeczywistym, będą więc przechowywane do momentu zakończenia korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora.

5. Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes Administratora)

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane w celu wyjaśnienia prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu.

Zapobieganie naruszeniom w prowadzonej komunikacji:

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług)

Okres przechowywania: do momentu zakończenia prowadzonej komunikacji

Zapewnianie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną:

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy zgodnie z wymogami świadczenia usługi internetowej platformy handlowej przez dostawcę usługi cyfrowej w rozumieniu przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa)

Okres przechowywania: do momentu zakończenia korzystania z usług przez Użytkownika

6. Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora)

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług Administratora, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń Użytkownika lub Administratora, a także analizowania potencjalnych naruszeń dot. zasad korzystania z usług Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy)

Okres przechowywania: do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi.

7. Usługi rachunkowe (realizacja obowiązku ustawowego)

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług (płatność prowizji).

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych:

 1. Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego).
  Okres przechowywania: to 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku
 2. Art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego)
  Okres przechowywania: to 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonana została Transakcja

Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych:

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie praw Administratora)

Okres przechowywania: do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od zakończenia zdarzenia o którym mowa powyżej.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora;
 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 3. dostawcom usług informatycznych świadczących usługi na zlecenie Administratora;
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora;

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników organom publicznym na podstawie przepisów prawa w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Akceptując Regulamin Użytkownik potwierdza upoważnienie dostawcy usługi płatniczej uczestniczącego w realizacji transakcji, do przekazania Administratorowi danych towarzyszących transakcji płatniczej w celu weryfikacji.

Użytkownik zobowiązany jest do stałego aktualizowania wszelkich podanych przez siebie Danych Osobowych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy, że brak udostępnienia wszystkich wymaganych przez Administratora danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z Platformy lub z pełnej funkcjonalności Platformy.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą formularza zamieszczonego w Platformie lub bezpośrednio na adres e-mail: rodo@adampolsa.com.pl

1. Prawo dostępu do danych

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych.

Użytkownik ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.

Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.

W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 2. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych dotyczących jego danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem i nie ma podstawy prawnej przetwarzania;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

W przypadku ograniczenia przetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

 • za zgodą Użytkownika lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

5. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6. Prawo do sprzeciwu

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych wobec przetwarzania tych danych do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim, a także w uzasadnionym celu Administratora.

Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

7. Prawo wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu)

Prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu) jest przyznane Użytkownikowi z uwagi na rozwój technologii i technik marketingu opartego na danych zbieranych w trakcie korzystania z usług internetowych.

Profilowanie jest dowolną formą zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika – w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jego pracy, jego sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Użytkownik może skorzystać z takiego uprawnienia w sytuacji, w której spełnione są dwie przesłanki:

 1. w pierwszej kolejności Użytkownik podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu,
 2. w dalszej kolejności decyzja ta wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania, nie można zabronić, jeżeli decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem a Administratorem;
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika; lub
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie Użytkownika.

VI. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby poprawić efektywność i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze funkcjonalności Platformy oraz bardziej dopasowane reklamy. Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Administratora. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w Platformie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj.

VII. INNE WAŻNE INFORMACJE

1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

2. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić w zależności od postawy przetwarzania danych osobowych, a także w przypadku w gdy w stosunku do danych osobowych Użytkowników nie uda znaleźć się innych alternatywnych podstaw przetwarzania danych osobowych.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • obsługi Użytkowników (np. obsługi reklamacji);
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy – licząc do końca roku kalendarzowego);
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że Administrator będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Użytkownika, albo z powodu roszczeń prawnych.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko dla zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator, oraz w niezbędnym zakresie:

 1. Altkom Software & Consulting – na potrzeby realizacji usług utrzymania,
 2. Kreatik 0 – na potrzeby realizacji usług marketingowych,
 3. Google – na potrzeby prowadzenia analityki,
 4. AWS – na potrzeby świadczenia uslug chmurowych,
 5. Stream Chat- na potrzeby wsparcia w prowadzeniu komunikacji bezpośredniej miedzy Użytkownikami.

3. Przekazywanie Danych Osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy m.in. do:

 1. Google LLC z siedzibą w Mountain View, w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem z systemu poczty elektronicznej oraz narzędzi wchodzących w skład G-Suite, w celach statystycznych i administracyjnych oraz w związku z korzystaniem z mechanizmu Google reCAPTCHA w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 2. Ireland Limited,
 3. Ireland Unlimited Company.

W związku z przekazywaniem danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, Administrator zapewnia iż ww. podmioty dają gwarancje należytej ochrony danych osobowych, m.in. wobec przyjętego przez nie zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE), nakładających obowiązek ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.

4. Zmiany polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.

Aktualna wersja Polityki stanowi wersję 1.0 i obowiązuje od 01 stycznia 2022 r.

VIII. INFORMACJE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail: rodo@adampolsa.com.pl lub w formie pisemnej na adres: ADAMPOL SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Usługowa 3, 15-521 Zaścianki K/Białegostoku.

Jak możemy Ci pomóc?

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami
Pytania? Zarejestruj się