pl
en lt

Regulamin platformy spedycyjnej Prilo

Spis treści

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

V. ZAWIERANIE ZLECENIA TRANSPORTOWEGO POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY

VII. ZASADY DOSTĘPU DO PLATFORMY

VIII. CENNIK I PŁATNOŚCI

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

X. LICENCJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

XI. DANE OSOBOWE

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. DEFINICJE

 1. Administrator Danych Osobowych – należy przez to rozumieć ADAMPOL Spółka Akcyjna, ul. Usługowa 3, 15-521 Zaścianki k/Białegostoku, nr KRS: 0000056707; NIP: 542-000-01-62; REGON: 002347759
 2. Administrator – zarejestrowany na Platformie podmiot będący przedsiębiorcą, otrzymujący określony dostęp do funkcjonalności Platformy jako administrator.
 3.  Aplikacja Mobilna – dystrybuowana przez markety mobilne (m.in. GooglePlay,  AppStore), Aplikacja Prilo przeznaczona do zainstalowania na urządzeniach mobilnych, umożliwiająca dostęp do niektórych funkcjonalności Platformy. Aplikacja Mobilna przeznaczona jest do korzystania z Konta Kierowcy.
 4. Autoryzacja – usługa polegająca na utworzeniu aktywnego konta na Platformie. Podczas procesu rejestracji konta PRILO może zweryfikować dane podane przez użytkownika, jednak nie jest do tego zobligowany. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i prawidłowych danych w trakcie rejestracji. 
 5. Biuro Obsługi Klienta – Zespół osób i narzędzi Usługodawcy wspomagający proces obsługi Platformy przeznaczony dla Usługobiorców.
 6. Informacja Poufna – należy przez to rozumieć informację poufną otrzymaną w związku z zawartą pomiędzy Stronami Umową, w szczególności każdą informację strategiczną, techniczną, technologiczną, prawną, biznesową, handlową lub organizacyjną. Powyższe nie dotyczy informacji umieszczanych na Platformie samodzielnie przez Użytkowników.
 7. Nadawca – zarejestrowany na Platformie podmiot będący przedsiębiorcą, otrzymujący określony dostęp do funkcjonalności Platformy jako nadawca towarów.
 8. Oferta – oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem Platformy w stosunku do innych Użytkowników zmierzające do zawarcia umowy Zlecenia Transportowego.
 9. Opłata –  świadczenie pieniężne dokonywane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy. Opłata ustalana jest w oparciu o wskaźnik prowizyjny oraz wartość Zlecenia Transportowego .
 10. Przewoźnik – zarejestrowany na Platformie podmiot będący przedsiębiorcą, otrzymujący dostęp do określonych funkcjonalności Platformy, świadczący usługi przewozu towarów.
 11. Kierowca – Osoba fizyczna realizująca przewóz towarów Pojazdem w ramach Zlecenia Transportowego. Konto Kierowcy przypisane zostaje do Konta Przewoźnika. Przewoźnik  za pośrednictwem Platformy wskazuje dane osobowe, uprawnienia do kierowania Pojazdem oraz numer telefonu Kierowcy, co umożliwia rejestrację Kierowcy na Platformie za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.
 12. Ładunek – towary przewożone przez Przewoźnika. Ładunek musi zostać odpowiednio zaklasyfikowany przez Nadawcę na podstawie jego cech i właściwości fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych lub biologicznych (zależy od tego zastosowanie prawidłowej technologii przewozu, opakowań, zabezpieczenia, sposób ułożenia w środkach transportu). Ładunkiem nie mogą być Towary Niebezpieczne.
 13. Pojazd – oznaczony środek transportu Kierowcy, zidentyfikowany poprzez numer rejestracyjny ciągnika oraz numer rejestracyjny naczepy. Pojazdy przypisane są do Przewoźników.
 14. Konto – zbiorcza nazwa dla Konta Nadawcy, Konta Przewoźnika oraz Konta Kierowcy.
 15. Konto Nadawcy – zbiór uprawnień oraz zasobów przypisanych do Nadawcy na Platformie w wyniku rejestracji. 
 16. Konto Przewoźnika –  zbiór uprawnień oraz zasobów przypisanych do Przewoźnika na Platformie w wyniku rejestracji. 
 17. Konto Kierowcy – konto osoby fizycznej  tworzone z upoważnienia Przewoźnika i w jego imieniu, przypisane do konta Przewoźnika. Konto Kierowcy zawiera informacje o Pojeździe Kierowcy.
 18. Platforma – zbiór rozwiązań IT służący do optymalizacji procesów logistycznych, spedycyjnych, sprzedażowych oraz zakupowych. Platforma jest dostarczana w modelu (SaaS/PaaS) poprzez uruchomienie i rejestrację na serwerach Amazon Web Services i udostępnieniu Platformy on-line dla Użytkowników. Platforma dla Nadawcy oraz Przewoźnika jest dostępna pod adresem https://prilo.com/ , a dla Kierowców za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.   
 19. Polityka Prywatności – należy przez to rozumieć dokument stanowiący o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych przez ADAMPOL S.A. za pomocą Platformy, który jest komplementarny wobec Regulaminu i stanowi jego uzupełnienie.
 20. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.
 21. Towar Niebezpieczny – jest to towar uznany za niebezpieczny, który nie może zostać objęty Zleceniem Transportowym. Lista Towarów Niebezpiecznych ujęta została w Załączniku do niniejszego Regulaminu.
 22. Umowa – należy przez to rozumieć zawartą przez strony umowę, której przedmiot obejmuje świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ramach funkcjonalności oferowanych z poziomu danego Konta. Zawarcie Umowy następuje poprzez zarejestrowanie się przez Użytkownika, za pośrednictwem Platformy, zaakceptowanie postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności oraz potwierdzenie tej rejestracji przez Usługodawcę.
 23. Usługa – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zależności od rodzaju Usługi i uprawnień przypisanych do poszczególnych Kont, świadczenie Usług może być odpłatne lub darmowe. Informacja o odpłatności podawana jest każdorazowo przed jej wystąpieniem. Usługodawca pobiera Opłatę od zawartych przez Użytkowników Zleceń Transportowych. Każdorazowo informacja o wysokości Opłaty uwidoczniona zostanie na Platformie
 24. Usługobiorca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną niemającą statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą – korzystającą z Platformy przy pomocy Konta. Usługobiorca korzysta z Platformy w celu usprawnienia swoich procesów logistycznych i spedycyjnych.
 25. Usługodawca – ADAMPOL Spółka Akcyjna, ul. Usługowa 3, 15-521 Zaścianki k/Białegostoku, nr KRS: 0000056707; NIP: 542-000-01-62; REGON: 002347759    
 26. Użytkownik – Nadawca, Kierowca lub Przewoźnik zarejestrowany na Platformie korzystający z Platformy w ramach posiadanego Konta.
 27. VIES – System Wymiany Informacji o VAT (VAT Information Exchange System) będący elektronicznym środkiem przekazywania informacji związanych z rejestracją VAT spółek zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej.
 28. Zlecenie Transportowe – umowa na wykonanie przewozu towaru, zawierająca niezbędne informacje nt. Ładunku, tj.: rodzaj towaru, ilość i waga towaru, miejsce załadunku i rozładunku, warunki przewozu. Zlecenie transportowe sporządzane jest przez Nadawcę.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez ADAMPOL S.A. właściciela znaku towarowego PRILO, dostarczanych za pomocą Platformy oraz warunki postępowania reklamacyjnego.
 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikom na Platformie nieodpłatnie. Niniejszy Regulamin został udostępniony w formie, która umożliwia Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Niniejszy regulamin dostępny jest do pobrania pod adresem: http://prilo.com/regulamin-pdf .
 1. Udostępnienie pełnej funkcjonalności Platformy następuje pod warunkiem rejestracji na Platformie, zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu, Warunków Licencji Użytkownika Końcowego oraz Polityki Prywatności.
 1. Wszelkie informacje o Usługach podane na Platformie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). W przypadku Usług o charakterze odpłatnym Usługodawca każdorazowo będzie podawał ich cenę oraz dostępne metody płatności.
 1. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza jednocześnie, że korzystanie z Platformy ma dla niego charakter zawodowy wynikający z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i w jego przypadku nie mają zastosowania przepisy dotyczące nadania przedsiębiorcom uprawnień konsumenckich. Usługodawca zastrzega możliwość trwałego wstrzymania dostępu do Platformy w przypadku powzięcia informacji o posiadaniu przez Użytkownika statusu konsumenta.
 1. W przypadku zalegania z Opłatą przez Użytkownika, Usługodawca może wstrzymać się ze świadczeniem Usługi do czasu dokonania płatności. Usługodawca może także wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie Opłaty, a po jego upływie wypowiedzieć Umowę. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostanie przesłane do Użytkownika w formie dokumentowej.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. W stosunku do przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556 – art. 576 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1740) zostaje wyłączona.

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY

 1. Platforma to działający on-line (Saas/PaaS) serwis, za pomocą którego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi polegające na udostępnieniu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Platformy polegających między innymi na umożliwieniu Użytkownikowi, w ramach posiadanego przez niego Konta, nawiązywania i prowadzenia kontaktu z innymi Użytkownikami, tworzenia Zleceń Transportowych, oceny efektywności procesu transportowego i realizacji zleceń transportowych jak również  śledzenie trasy przewozu, prowadzenia monitoringu Pojazdów, prowadzenie kontaktów z Kierowcą.  
 1. Platforma przekazywana jest Użytkownikowi „as it is”/„Tak jak jest”, a w konsekwencji Usługodawca nie gwarantuje spełnienia oczekiwań Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy. W interesie Użytkownika leży uprzednie zapoznanie się z funkcjonalnościami i cennikiem Platformy.
 1. Platforma może być wykorzystywana przez Usługobiorcę wyłącznie do obsługi jego przedsiębiorstwa. Obsługa więcej niż jednego przedsiębiorstwa wymaga założenia dodatkowego Konta Usługobiorcy.
 1. Usługodawca uprawniony jest do swobodnego kształtowania polityki cenowej i rabatowej Platformy.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. Zmiany funkcjonalności Platformy w dowolnej chwili, zarówno poprzez rozbudowywanie jej o nowe funkcje jak i zmiany istniejącej funkcjonalności;
 2. Zmiany zakresu świadczonych Usług oraz dodawania i usuwania Usług;
 3. Zmiany obszarów funkcjonalności poprzez dodawanie bądź usuwanie obszarów funkcjonalności;
 4. Zmiany nazw handlowych Platformy i nazewnictwa poszczególnych usług i funkcjonalności.
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia własności Platformy, w tym praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na podmiot trzeci, za uprzednim powiadomieniem Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 1. Platforma udostępnia możliwość tworzenia następujących rodzajów Kont:
 1. Konto Nadawcy, które umożliwia tworzenie i publikowanie Zleceń Transportowych, negocjowanie, modyfikację i anulowanie Zleceń Transportowych, ustalanie i podgląd trasy przewozu, umieszczanie komentarzy pod Zleceniem Transportowym, prowadzenie kontaktu (czat). Konto umożliwia także uiszczanie Opłat na rzecz Usługodawcy.
 1. Konto Przewoźnika, które umożliwia wyszukiwanie Zleceń Transportowych, składanie, negocjowanie, modyfikację i anulowanie ofert Zleceń Transportowych, umieszczanie komentarzy pod Zleceniami Transportowymi, prowadzenie korespondencji z Nadawcą lub Kierowcą (czat), awizowanie transportu, zarządzanie i monitorowanie Kierowców i Pojazdów, zarządzanie transportem, przesyłanie dokumentów transportowych oraz inne usługi komplementarne, niezbędne do wykonania usługi transportowej jako przewoźnik. Konto umożliwia także uiszczanie Opłat na rzecz Usługodawcy.
 1. Konto Kierowcy, które powiązane zostaje z Kontem Przewoźnika. Konto Kierowcy pozwala na podgląd miejsca załadunku i dostawy, potwierdzenia danych Pojazdu, dodawanie dokumentów dotyczących transportu, kierowcy lub Pojazdu oraz potwierdzania załadunku i rozładunku. Dostęp do Konta Kierowcy odbywa się za pośrednictwem dedykowanej Aplikacji Mobilnej.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 1. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego uniedostępnienia Platformy dla Użytkownika celem zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności świadczenia Usług na potrzeby napraw, konserwacji, wprowadzania niezbędnych adaptacji, aktualizacji, zmian i innych tym podobnych czynności. Usługodawca dołoży starań, aby planowane przerwy techniczne, związane z przerwą w funkcjonowaniu Platformy odbywały się w godzinach pomiędzy godziną 18.00 a godziną 7.00 dnia następnego (UTC+01:00).
 1. Wszelkie przerwy lub ograniczenia w świadczeniu Usług za pośrednictwem Platformy opisane w pkt. IV ust. 2 Regulaminu uznaje się za zgodne i dopuszczalne w ramach Umowy i nie mogące rodzić żadnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu procesu komunikacji poprzez  czat i formularz przesyłania multimediów ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą dokonania poszczególnych czynności .
 1. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych Usług.
 1. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa umieszczonego w toku procesu zawierania umów o świadczenie Usług.
 1. W celu założenia Konta, Użytkownik musi dokonać rejestracji poprzez formularz rejestracji udostępniony na Platformie. Dla rejestracji Konta niezbędne może być podanie danych teleadresowych, danych identyfikacyjnych, danych przedsiębiorstwa oraz adresu e-mail. W zależności od rodzaju Konta i sposobu rejestracji Usługodawca może prosić o podanie innego zestawu wymaganych danych. Brak podania wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości wykonania Usług. Użytkownik po zatwierdzeniu formularza rejestracji zostaje poinformowany o utworzeniu Konta na wskazany przez niego adres e-mail (moment utworzenia Konta). Chwila ta stanowi zawarcie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta. Pełna funkcjonalność Platformy dostępna jest tylko dla Użytkowników posiadających Konto.
 1. Dla Użytkowników z którymi została zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, Usługodawca może prowadzić sprzedaż Usług w ramach różnych kampanii, w tym kampanii ograniczonych czasowo i ilościowo. Warunki sprzedaży Usług podane są indywidualnie dla każdej kampanii i dla każdego Konta, którego dotyczy odpłatność Usług. 
 1. Usługodawca na Platformie udostępnia czat i formularz przesyłania multimediów. Użytkownik może skorzystać z formularza kontaktowego do kontaktu z innymi Użytkownikami. Usługodawca udostępnia również możliwość przesyłania multimediów pomiędzy Użytkownikami (m.in. dokumentów przewozowych, CMR, list załadunkowych, licencji, ubezpieczenia, protokołów szkody, zdjęć Ładunku) w formatach .doc, .pdf, .jpeg. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania podstawowych danych teleadresowych oraz adresu e-mail. Po  wysłaniu pierwszej wiadomości za pośrednictwem czatu zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu procesu komunikacji poprzez  czat.
 1. Maksymalna wielkość plików przesyłanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Platformy wynosi 200 MB. Okres przechowywania plików na Platformie wynosi maksymalnie  13 miesięcy. Następnie pliki te są trwale usuwane z Platformy. Okres ten może być skrócony lub wydłużony w zależności od rodzaju posiadanego Konta przez Użytkownika lub wybranych przez niego dodatkowych funkcjonalności. 
 1. Usługodawca może udostępnić formularz przeznaczony do wyrażenia opinii o Platformie. Użytkownik dobrowolnie wypełnia formularz zamieszczania opinii o treść indywidualnej i subiektywnej opinii o Platformie. Zamieszczając opinię Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który udostępnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu zamieszczanie opinii zawierana jest w momencie zatwierdzenia przez Użytkownika treści wprowadzonej do formularza do zamieszczania opinii.
 1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe przy wykorzystaniu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych (również mobilnych) oraz niezależne od sposobu połączenia internetowego. 
 1. W celu założenia Konta oraz w celu korzystania z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników do Platformy treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania Platformy w zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Użytkownik może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy support@prilo.com. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.  
 1. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego pośrednika płatności.

V. ZAWIERANIE ZLECENIA TRANSPORTOWEGO POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

 1. Usługodawca udostępnia szereg funkcjonalności Platformy, które umożliwiają zawarcie Zlecenia Transportowego pomiędzy Użytkownikami.
 1. Przewoźnik lub Nadawca korzystając z zasobów Platformy publikuje Oferty na przewóz Ładunku wraz z informacjami o rodzaju Ładunku, warunkach finansowych przewozu, miejscu załadunku i rozładunku oraz terminach realizacji transportu.
 1. Użytkownicy za pośrednictwem czatu dostępnego na Platformie ustalają ostateczne warunki handlowe. Po obustronnej akceptacji warunków Oferty oraz ustaleniu warunków handlowych, dochodzi do zawarcia Zlecenia Transportowego pomiędzy Nadawcą a Przewoźnikiem. Z datą zawarcia Zlecenia Transportowego Nadawca i Przewoźnik zobowiązani są do uiszczenia Opłat zgodnie z postanowieniami działu VIII niniejszego Regulaminu.
 1. Przewoźnicy w celu wykonania Zlecenia Transportowego wskazują Kierowcę wykonującego Zlecenie Transportowe. 
 1. Usługodawca będący właścicielem Platformy, nie jest stroną Zlecenia Transportowego zawieranego za pośrednictwem Platformy. Usługodawca nie jest też pośrednikiem w tego rodzaju stosunkach.
 1. Niedozwolone jest zawieranie Zleceń transportowych obejmujących Towary Niebezpieczne. Usługodawca w sytuacji powzięcia informacji o zawarciu Zlecenia Transportowego obejmującego Towary Niebezpieczne może trwale lub czasowo zablokować dostęp Użytkownika do Platformy.
 1. Użytkownicy zawierając Zlecenie Transportowe, potwierdzają tym samym prawdziwość, poprawność i kompletność udostępnionej przez nich dokumentacji oraz wszelkich przekazanych danych. 
 1. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości, poprawności, aktualności i kompletności danych (w tym danych dotyczących identyfikacji podatkowej podatnika)  ani dokumentacji udostępnianej przez Użytkowników co dotyczy w szczególności danych podatkowych przekazanych przez Użytkowników i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z braków, nieprawidłowości takich danych lub dokumentacji. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo kontroli i autoryzowania treści umieszczanych na Platformie, w tym także korespondencji za pośrednictwem formularzy i czatu tworzone przez Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Platformy oraz zapobiegania naruszeniom przepisów prawa. 
 1. Usługodawca jest uprawniony do trwałego lub czasowego zablokowania dostępu Użytkownikowi do usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku gdy Użytkownik działa na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, narusza dobre imię Usługodawcy, narusza dobry wizerunek marki Usługodawcy, narusza przepisy prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.
 1. W przypadku, gdy Usługodawca, Użytkownik lub inna osoba trzecia uzna, iż treść publikowana na Platformie narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, przekonania, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę handlową, Usługodawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Platformy, treści powodujących naruszenie, a także uprawniony jest do czasowego lub trwałego zablokowania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną, a także jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami – zawiadomienia stosownych organów ścigania.
 2. Użytkownik, zobowiązuje się:
 •  nie korzystać i nie udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom
 • nie udostępniać swojego Konta osobom trzecim, 
 • nie wystawiać zleceń lub przyjmować zleceń na rzecz podmiotów innych niż Użytkownik, przy którego Koncie jest zarejestrowany,
 • nie żądać wystawienia faktury lub faktury proformy przez Usługodawcę na inny podmiot niż Użytkownik, 
 • nie usuwać dokumentów oraz danych zamieszczonych przy Koncie chyba, że są one natychmiast zastępowane innymi odpowiednimi danymi.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do postępowania zgodnego z przepisami prawa oferując swoje usługi za pośrednictwem platformy, w szczególności do zachowania zgodnie z przepisami CMR (Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów. (Dz.U.1962.49.238).

VII. ZASADY DOSTĘPU DO PLATFORMY

 1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Platformy, jest akceptacja postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności, rejestracja Konta na Platformie i potwierdzenie tej rejestracji przez Usługodawcę. Warunki uiszczania Opłat określone zostały w zakładce „Cennik i Płatności”.
 1. Podczas rejestracji Konta, Użytkownik wprowadza ustalone przez siebie i znane tylko jemu login i hasło. Użytkownik ma obowiązek dbać, aby jego login i hasło pozostały poufne, a w szczególności nie może ich udostępniać osobom nieuprawnionym. Usługodawca zastrzega, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła dostępowego.
 1. Podczas rejestracji Konta wymagane jest podanie następujących danych:
 1. Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa (wyłącznie podczas rejestracji pierwszego Użytkownika w ramach Przedsiębiorstwa);
 2. Dane osobowe Użytkownika;
 3. Adres Elektroniczny;
 4. Numer telefonu;
 5. Numer NIP, lub inny numer identyfikacji podatkowej.
 1. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego podczas rejestracji Konta dotyczą Użytkownika zamawiającego Usługę.
 1. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na weryfikację w aplikacji VIES w toku korzystania z Usług. Weryfikacja o której mowa nie jest równoznaczna z poświadczeniem poprawności danych przez PRILO. 
 1. Podczas rejestracji Konta, na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wysłane zostanie potwierdzenie rejestracji Konta na Platformie, z prośbą o wprowadzenie danych i zakończenie rejestracji Konta.
 1. Użytkownik ma prawo do poprawienia następujących danych: numeru telefonu oraz danych wprowadzonych do Kont Kierowców w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji Konta. W celu zmiany informacji wpisanych w formularzu rejestracyjnym podczas rejestracji Konta Użytkownik powinien zalogować się na Platformie i w ustawieniach Konta dokonać stosownej zmiany danych. W celu zmiany pozostałych danych Konta, Użytkownik musi skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. ( http://prilo.com/biuro-obslugi-klienta ).  Nie jest dopuszczalna zmiana kraju pochodzenia oraz numeru identyfikacji podatkowej Użytkownika.
 1. Usługodawca w każdym momencie może uzależnić autoryzację Konta lub dalsze korzystanie z całości Usług przez Użytkownika od przedstawienia urzędowo poświadczonych dokumentów lub ponownego przejścia procesu autoryzacji (reautoryzacja).
 1. Użytkownik jest zobowiązany poinformować Usługodawcę o toczącym się względem niego postępowaniu restrukturyzacyjnym, likwidacyjnym lub upadłościowym. 
 1. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w ramach którego może pełnić zarówno rolę nadawcy jak i przewoźnika.
 1. Za moment zawarcia Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą uważa się moment skutecznej rejestracji Konta. 

VIII. CENNIK I PŁATNOŚCI

 1. Płatności dokonywane są przez Użytkowników na zasadzie prowizji od wartości Zleceń Transportowych. Nadawca i Przewoźnik w przypadku skutecznego zawarcia Zlecenia Transportowego z wykorzystaniem Platformy zobowiązani są zapłacić Usługobiorcy prowizję określoną w cenniku lub ofercie przedstawionej Użytkownikowi. Usługobiorca potwierdza, że rozumie powyższe zobowiązanie i wynikający z niego obowiązek.  Oplata stanowi wartość netto i zostaje powiększona o stosowny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
 1. Opłata będzie uiszczana przy każdorazowym zawarciu Zlecenia Transportowego.  Na podstawie danych Zlecenia Transportowego  automatycznie wyliczona zostanie Opłata.  Z chwilą zawarcia Zlecenia Transportowego Usługodawca uprawniony jest do żądania zapłaty za Usługę i wystawienia na rzecz Nadawcy lub Przewoźnika faktury VAT opiewającej na wartość Opłaty powiększonej o podatek VAT.
 1. Faktury VAT i faktury korygujące wystawiane są w formie elektronicznej i uwidocznione będą w stosownej zakładce w ramach Konta oraz wysyłane drogą mailową na adres e-mailowy Użytkownika. Faktura płatna jest w terminie w niej wskazanym.  
 1. Usługodawca może udostępnić następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Usługodawcy; 
  2. płatności elektroniczne z wykorzystaniem pośredników płatności.
 1. Usługodawca zastrzega, że wyżej wskazane formy płatności mogą być modyfikowane, okresowo wyłączane lub wymieniane na inne.
 1. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.
 2. Usługodawca uprawniony jest do swobodnego kształtowania polityki cenowej i rabatowej na Platformie, w tym w szczególności uprawniony jest do przyznawania indywidualnych zniżek i upustów dla Użytkowników.
 1. Aktualny cennik Platformy oraz sposoby i formy płatności dostępne są pod adresem http://prilo.com/opłaty-i-cennik .

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, poprawność, aktualność   i kompletność  udostępnianych na Platformie dokumentów, danych (w tym danych dotyczących identyfikacji podatkowej podatnika)  oraz oświadczeń i informacji dostarczonych przez Użytkowników.
 1. Usługodawca nie podnosi odpowiedzialności za dane i pliki przechowywane przez Użytkowników, w tym w szczególności ich Utratę. Użytkownicy zobowiązani są posiadać kopie zapasowe danych i plików przekazywanych na Platformę.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za anulowane ładunki, brak sfinalizowania przez Użytkowników umowy, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy transportu, w szczególności za powstałe szkody i utracone korzyści po stronie Użytkowników, w tym spowodowane brakiem po stronie Przewoźnika odpowiedniego pojazdu, zaoferowanie pojazdu niespełniającego wymogów przewozu Ładunku, wadliwe oznaczenie ładunku będącego przedmiotem transportu.
 1. Usługodawca nie odpowiada za niedotrzymanie terminów dostaw i załadunków awizowanych na Platformie, jak również za szkody spowodowane przez Przewoźników lub Nadawców.
 1. Usługodawca będący właścicielem Platformy, nie jest stroną stosunku prawnego zawieranego za pośrednictwem Platformy pomiędzy Użytkownikami ani też pośrednikiem w tego rodzaju stosunkach. Tym samym Usługodawca nie gwarantuje możliwości zawarcia i wykonania usług ze strony Użytkowników. Za pośrednictwem Platformy umożliwia się jedynie Użytkownikom możliwość nawiązania kontaktu z innymi Użytkownikami w celi wykreowania relacji gospodarczej, udostępniając w tym celu odpowiednie warunki techniczne i narzędzia.

X. LICENCJA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy należy dokładnie zapoznać się z warunkami niniejszej Licencji  Użytkownika Końcowego (dalej: Licencja). 
 1. Licencja określa ogólne warunki korzystania z Platformy oraz powiązanych z nią ulepszeń, aktualizacji oraz innych dodatkowych usług związanych z jej funkcjonowaniem, dostarczanych aktualnie jak i w przyszłości przez spółkę ADAMPOL Spółka akcyjna z siedzibą  w Zaściankach (pod adresem: ul. Usługowa 3, 15-521 Zaścianki k. Białegostoku), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056707, NIP:542-000-01-62; REGON: 002347759 (dalej : Usługodawca) jak również każdą jej spółkę zależną lub spółkę powiązaną. 
 1. Licencjobiorca oświadcza, iż zaakceptował warunki niniejszego regulaminu oraz iż korzystanie z ww. Platformy ma dla niego charakter zawodowy wynikający z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i w tym samym nie mają do niego zastosowania przepisy dotyczące nadania niektórym kategoriom przedsiębiorców uprawnień konsumenckich
 1.  Korzystanie z  Platformy oraz powiązanych z nią ulepszeń, aktualizacji oraz innych dodatkowych usług związanych z jej funkcjonowaniem dostarczanych aktualnie jak i w przyszłości przez Usługodawcę, jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Licencjobiorcę z warunkami niniejszej umowy, zrozumieniem i akceptacją warunków w niej określonych oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 1. Niniejsza Licencja została sporządzona w angielskiej wersji językowej. Tłumaczenia niniejszej umowy na inne języki dostępne są na pod adresem: www.prilo.com. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja angielska.
 1. Usługodawca udziela niniejszym użytkownikom Platformy (dalej Licencjobiorca) niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieprzenoszalnej Licencji na korzystanie z Platformy, na warunkach opisanych w niniejszej Umowie Licencyjnej Użytkownika Końcowego.
 1. Udzielona Licencja ma charakter nieodpłatny.
 1. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony. 
 1. Usługodawca oświadcza i zapewnia, iż:
 1. posiada całość autorskich praw majątkowych do Platformy; 
 2. autorskie prawa majątkowe do Platformy nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich, które mogłyby wpłynąć na zakres udzielonej Licencji lub możliwość korzystania z Platformy;
 3. do korzystania z Platformy na warunkach określonych w niniejszej Licencji nie jest konieczne uzyskiwanie dodatkowych zgód, licencji ani zezwoleń jakichkolwiek osób trzecich;
 4. korzystanie z Platformy nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich i nie będzie wymagało ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz osób trzecich,
 5. nie przeniósł na osobę trzecią przysługujących mu praw autorskich majątkowych do Platformy ani nie udzielił licencji wyłącznej do Platformy;
 6. osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych do Platformy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do Licencjobiorcy.
 1. W ramach uzyskanej Licencji, Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Platformy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W związku z powyższym udzielenie Licencji następuje na następujących polach eksploatacji:
 1. korzystanie z Platformy, a w szczególności jej wyświetlanie i stosowanie;
 2. uruchamianiei używanie Platformy na sprzęcie elektronicznym, w tym w szczególności na urządzeniach mobilnych, komputerach przenośnych, komputerach stacjonarnych, operacyjnych systemach sieciowych (virtual machine) i innych podobnych urządzeniach;
 3. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Platformy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wyświetlania, stosowania, i przechowywania danych Użytkownika z Platformy niezbędne jest jej zwielokrotnienie;
 4. dokonywania zwielokrotniania Platformy tzn. jej instalowania na dysku sprzętu operacyjnego, sporządzania kopii zapasowej (archiwalnej).
 1. Niniejsza Licencja obejmuje także uaktualnienia Platformy udostępniane przez Usługodawcę w czasie trwania Umowy.
 1. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Platformy na polach eksploatacji określonych w ust. 10 lit. a-d, z chwilą akceptacji warunków niniejszej Licencji. 
 1. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do: 
 1. rozpowszechnia Platformy, w szczególności poprzez jej najem lub użyczenie;
 2. udzielania dalszych sublicencji; 
 3. korzystania z Platformy w innych celach komercyjnych, aniżeli związane z usprawnieniem procesów logistycznych i spedycyjnych w ramach prowadzonej dzielności gospodarczej;
 4. dekompilowania, deasemblowania oraz poddawania programu wszelkim modyfikacjom i działaniom mającym na celu odtworzenie kodu źródłowego Platformy;
 5. tworzenia opracowań oraz rozszerzeń będących pochodną Platformy, poprzez jej tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu oraz dokonywana jakichkolwiek innych zmian w programie;
 6. usuwania, zmieniania, wyłączania lub obchodzenia praw autorskich i znaków towarowych lub innych informacji na temat autorów i pochodzenia Platformy, bądź etykiet znajdujących się wewnątrz Platformy.
 1. Licencjobiorca zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z warunkami wyrażonymi w niniejszej Licencji oraz Regulaminie Platformy, jak również w sposób zgodny z przeznaczeniem i funkcjonalnościami Platformy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Zabronione jest używanie w stosunku do Platformy wirusów, robaków, koni trojańskich i innych kodów i instrukcji mających na celu zniekształcenie, usunięcie, uszkodzenie, bądź deasemblację Platformy.
 1. Umowa zawierana indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Licencjobiorcą może odmiennie określać indywidualne warunki Licencji.
 1. Po wygaśnięciu Licencji, Licencjobiorca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich utworzonych kopii zapasowych.
 1. W trakcie obowiązywania Licencji Usługodawca, zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji (dalej: Aktualizacje) Platformy bez konieczności informowania Licencjobiorcy oraz uzyskiwania jego zgody. 
 1. Aktualizacje, o których mowa w ust. 18, mają na celu ulepszanie, modernizowanie oraz zapewnienie rozwoju Platformy. Usługodawca zastrzega, że wprowadzane Aktualizacje mogą przybierać różne formy w szczególności takie jak: programy poprawiające defekty, ulepszone lub nowe funkcje Platformy czy zupełnie nowe wersje Platformy. 
 1. Usługodawca może aktualizować i modyfikować Platformę w dowolnym czasie i według własnego uznania bez konieczności określania przyczyny Aktualizacji.
 1. Licencjobiorca wyraża zgodę, aby w sytuacjach, gdy jest to możliwe, całość lub część wprowadzanych Aktualizacji Platformy była instalowana w sposób automatyczny bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony Licencjobiorcy.
 1. Jeżeli przeprowadzanie Aktualizacji w sposób automatyczny w danym przypadku nie jest możliwe, Licencjobiorca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do zainstalowania Aktualizacji.
 1. Każde dodatkowe lub nowe składniki Platformy przekazane w ramach Aktualizacji, o których mowa w ust. 18, stanowią integralną część Platformy i podlegają postanowieniom niniejszej Licencji.

Naruszenie praw Licencjobiorcy 

 1. W przypadku powzięcia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek informacji dotyczących naruszenia przysługujących Usługodawcy praw autorskich do Platformy przez osoby trzecie, Licencjobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o takich  przypadkach naruszenia. 

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu. Preferowane wymagania techniczne do prawidłowego korzystania z Programu:
  Microsoft Edge v.89 i późniejsze
  Firefox v. 87 i późniejsze
  Chrome v. 88 i późniejsze
  Wymagana rozdzielczość ekranu: min. 1366×768
  Aplikacja mobilna:
  Android v.10  i późniejsze
  iOS v.14 i późniejsze
 1. System jest przygotowany do działania urządzeniach mobilnych spełniających poniższe kryteria:

Minimalne:

 • Pamięć RAM: 1 GB
 • Rozdzielczość ekranu: 360×640
 • GPU: Dowolna jednostka wspierająca OpenGL ES 3.0 

Rekomendowane:

 • Pamięć RAM: 3 GB
 • Rozdzielczość ekranu: 360×640
 • GPU: Adreno 4xx, Mali T7x G7x

Odpowiedzialność 

 1. Platforma jest narzędziem przeznaczonym do usprawnienia procesów logistycznych i spedycyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże nie zastępuje ona profesjonalnej oceny ani też niezależnych procedur związanych z prowadzoną działalnością. Umożliwia ona jedynie kontakt osobom zainteresowanym dając w tym celu odpowiednie warunki techniczne i narzędzia. Licencjobiorca ponosi zatem wyłączną odpowiedzialność za wszelkie rezultaty uzyskane w wyniku korzystania z Platformy.
 1. Licencjobiorca bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania Platformy oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyniki prowadzonej przez siebie działalności.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki Platformy jak również dane przetwarzane przez Licencjobiorcę przy jej użyciu oraz skutki ich przetwarzania. Strony wyłączają niniejszym odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.
 1. Usługodawca nie gwarantuje, że funkcjonowanie Platformy pozbawione będzie jakichkolwiek zakłóceń, opóźnień czy błędów, lub innego rodzaju utrudnień w łączności pomiędzy użytkownikami Platformy. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, że korzystanie z Platformy zależy od wielu czynników takich jak: sieć lokalna i ustawienia sieciowe, firewall, dostawca usług internetowych, publiczny Internet czy zasilanie, które mogą powodować błędy, zakłócenia lub utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy i w przypadku wystąpienia tego rodzaju przeszkód Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy lub opóźnienia spowodowane awarią lub wadą jakiegokolwiek z tych elementów lub innych elementów znajdujących się poza jego kontrolą. 
 1. Usługodawca w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie, będące następstwem korzystania z Platformy bądź brakiem możliwości korzystania z Platformy na zasadach określonych w Umowie.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Licencjobiorcę bądź osoby trzecie powstałe w związku z naruszeniem warunków niniejszej Licencji, w szczególności wskutek nieuprawnionego (bez uzyskania Licencji) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem) korzystania z Platformy.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Platformy jak również za szkody powstałe w następstwie utraty lub zniekształcenia danych, szkody wynikające z rozpowszechnienia przy użyciu Platformy szkodliwych aplikacji lub zblokowania możliwości korzystania z innego oprogramowania.
 1. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Usługodawcy roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem z Platformy przez Licencjobiorcę lub wszczęcia przeciwko Usługodawcy postępowania w tym zakresie, Licencjobiorca obowiązany będzie bezpośrednio przystąpić do sporu po stronie pozwanego, zwolnić Usługodawcę z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda, pokryć wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sporu, jak również pokryć poniesione i udokumentowane przez Usługodawcę związane ze sporem koszty obsługi prawnej, a także podjąć wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 
 1. Licencjobiorca przyjmuje Platformę w takim stanie, w jakim została mu ona udostępniona, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, o ile przepisy obowiązującego prawa tego nie zabraniają. 
 1. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest sprzeczne z ustawowymi prawami konsumenckimi Licencjobiorcy, postanowienie to nie może być interpretowane w sposób naruszający te prawa. 

Wypowiedzenie umowy

 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą akceptacji przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Umowy. Licencjobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili przez trwałe zaprzestanie korzystania z Platformy. 
 1. W przypadku rażącego naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Licencji, Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym, bez wcześniejszego wezwania Licencjobiorcy do zaniechania naruszeń. 
 1. W przypadku wypowiedzenia Licencji z powodu rażącego naruszenia postanowień Licencji, Licencjobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Platformy, usunięcia konta jak również usunięcia wszystkich kopii zapasowych Platformy zapisanych w pamięci komputera. 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Licencji, z mocy prawa bądź prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu powszechnego, uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Licencji pozostają w mocy.
 2. Do niniejszej Licencji zastosowania mają przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Licencja zastosowanie znajdują przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 1. Strony zobowiązują się dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Licencji na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej Licencji będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. 
 1. Warunki i zakres udzielanej licencji mogą podlegać zmianie oraz modyfikacji w szczególności w przypadku konieczności dostosowania niniejszej Licencji do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia zmian oraz modyfikacji, o których mowa w zdaniu pierwszym bez wcześniejszego poinformowania Licencjobiorców o zamiarze ich wprowadzenia.  Licencjobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Licencji.
 1. Korzystanie z Platformy w sposób sprzeczny z zasadami oraz warunkami określonymi w niniejszej Licencji może skutkować pociągnięciem Licencjobiorcy lub osób trzecich do odpowiedzialności karnej lub cywilnej przewidzianej w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 1. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonania cesji praw, przysługujących mu na mocy niniejszej Licencji.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług.
 1. Przetwarzając dane osobowe Usługodawca  zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione.
 1. Szczegółowe regulacje dotyczące Polityki Prywatności dostępne są na Platformie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku angielskim.
 1. Regulamin sporządzony został w języku angielskim, a następnie przetłumaczony na inne języki. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi Regulaminu, wiążąca jest angielska wersja językowa.
 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 1. Usługodawca informuje Użytkownika o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. 
 1. Przedstawiona na Platformie szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy stanowią własność Usługodawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Usługodawcy.
 1. Niniejszy Regulamin stanowi wersję 1.0 i obowiązuje od dnia 01.01.2022  roku. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu zobowiązując się jednocześnie do publikacji jednolitego tekstu Regulaminu na Platformie ze wskazaniem daty obowiązywania zmian. Zmiany Regulaminu obowiązują zarówno Usługodawcę jak i Użytkownika od momentu opublikowania zmian na Platformie. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Użytkowników korzystających z Platformy przed dniem wejścia w życie zmian.
 1. Sformułowania i opisy stosowane do określenia poszczególnych funkcjonalności Platformy użyte w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności nazwy i opisy przycisków, piktogramów i ikon mogą zostać zmienione na równoważne. Dokonanie takiej zmiany nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami innych dokumentów dostarczanych przez Usługodawcę, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu chyba, że w danym dokumencie wyraźnie stwierdzono inaczej.
 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na Platformie i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej.

LISTA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

 1. Broń i części do broni.
 2. Pieniądze i dokumenty finansowe.  
 3. Narkotyki i leki. Wszystkie leki na receptę oraz narkotyki w tym kokaina, heroina, LSD, marihuana, opium, azotyn izoamylu, liście czuwaliczki jadalnej Catha, roślina i nasiona Edulis, mopfina, substancje psychotroniczne. 
 4. Podrobiona lub sfałszowana waluta. Obejmuje również sfałszowane znaczki.  
 5. Materiały łatwo wybuchowe. Obejmują między innymi fajerwerki, flary (rakiety sygnalizacyjne), detonatory, party poppery.  
 6. Przedmioty o dużej wartości. Obejmuje antyki, przedmioty wyrobione w dużej części ze złota lub srebra lub innych wartościowych metali, przedmioty kolekcjonerskie, diamenty oraz inne kamienie wartościowe.
 7. Przedmioty  niepodlegające ubezpieczeniu.
Jak możemy Ci pomóc?

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami
Pytania? Zarejestruj się