pl
en lt

Transport krajowy – jaka licencja jest potrzebna do przewozu wewnątrz kraju?

Licencja transportowa jest elementarnym dokumentem dla firm, które świadczą usługi w zakresie transportu rzeczy i przewozu osób. Już sama nazwa wskazuje na nadanie konkretnego rodzaju uprawnień. Idea jaka przyświecała stworzeniu licencji przewoźnika to podniesienie i ujednolicenie standardów firm przewozowych. Ile kosztuje licencja na transport krajowy? Gdzie można ją uzyskać? Oto zbiór praktycznych informacji dotyczących licencji transportowej.

Czym jest licencja transportowa?

Licencja transportowa to upoważnienie do przewozu osób i dóbr, mająca formę dokumentową. Obowiązek jej posiadania przez przewoźników wynika z zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Instytucje europejskie dążą do wypracowania wspólnych reguł dla wszystkich krajów członkowskich. Dotykają one różnych dziedzin naszego życia, w tym również transportu. Międzynarodowy list transportowy uprościł procedury celne. Wdrażany przez Polskę pakiet mobilności dąży do ujednolicenia płac i standardów bezpieczeństwa wśród przewoźników z różnych krajów Europy. Podobny cel niesie za sobą licencja transportowa, której zasady zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009 a później implementowane do polskiego porządku prawnego. Pomimo, że licencja na transport krajowy dotyczy przewozu w obrębie Polski to musi spełniać europejskie standardy w zakresie procedury uzyskania uprawnień, jak i bezpieczeństwa. Licencja przewoźnika przyznawana jest na czas oznaczony – nie krótszy niż 2 lata, nie dłuższy niż 50 lat. Przewoźnicy posiadający licencje są wpisywani do KREPTD, czyli Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Kto potrzebuje licencji transportowej?

Upoważnienie jest wymagane od podmiotów profesjonalnych, które w sposób zawodowy i zarobkowy zajmują się transportem drogowym na terenie kraju. W Internecie można znaleźć podzielone stanowiska dotyczące tego kto musi posiadać licencję transportową. Część osób twierdzi, że wielkość pojazdów jakimi realizowany jest transport pozostaje bez znaczenia a istotny dla obowiązku posiadania licencji jest jedynie zarobkowy charakter realizowanych przewozów. Jeszcze inni wskazują na wyłączenia z ustawy o transporcie drogowym przewoźników krajowych, korzystających z pojazdów o DMC mniejszym niż 3,5 tony. Co wiemy na pewno? Jeżeli twoja firma otrzymuje zapłatę za transport rzeczy pojazdami o DMC przekraczającym 3500kg lub za przewóz osób to jest zobowiązana do posiadania licencji transportowej. Należy tutaj wyróżnić trzy typy przedsiębiorców dla których posiadanie licencji jest obligatoryjne:

 • Przewoźnicy wykonujący odpłatnie transport drogowy rzeczy pojazdami o DMC przekraczającej 3,5 tony,
 • Przewoźnicy wykonujący odpłatnie międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o DMC 2,5-3,5 tony,
 • Firmy realizujące zarobkowy przewóz osób w busach i autokarach.

Kto nie potrzebuje licencji na transport krajowy?

 • Przewoźnicy wykonujący odpłatnie transport drogowy rzeczy pojazdami o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony wyłącznie na terenie kraju,
 • Przedsiębiorcy wykonujący opłatnie transport drogowy rzeczy pojazdami o DMC nieprzekraczającym 2,5 tony,
 • Osoby, przedsiębiorcy i instytucje, które wykonują przewozy o charakterze niezarobkowym,
 • Podmioty realizujące transport drogowy dla własnych potrzeb, ob. przewóz pracowników do miejsca wykonywania zlecenia, czy też transport asortymentu pomiędzy różnymi oddziałami firmy.

Zdania są jednak podzielone, a w orzecznictwie sądów brakuje rozstrzygnięcia w tej sprawie. Dlatego warto wyrobić licencję na przewóz rzeczy nawet jeśli realizuje się transport samochodami osobowymi wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski, bądź innymi pojazdami wyłączonymi z przepisów krajowej ustawy.

Jak wyrobić licencję transportową?

Jeżeli interesuje cię licencja przewoźnika to musisz złożyć wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz towaru w Starostwie Powiatowym lub urzędach miast na prawach powiatu. Wniosek można złożyć:

 • w formie pisemnej podczas osobistej wizyty we właściwym urzędzie,
 • w formie pisemnej za pośrednictwem usług firmy pocztowej,
 • w formie elektronicznej.

Licencja na transport krajowy – wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • potwierdzenie zdolności finansowej przedsiębiorstwa, ob. w formie gwarancji bankowej,
 • odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/CEIDG,
 • wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem),
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów dobrej reputacji,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • oświadczenie spełnienia wymagań w stosunku do kierowców,
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej (OB.),
 • dowód uiszczenia opłaty.

Koszt licencji transportowej

Koszt wydania licencji na transport krajowy towarów uzależniony jest od okresu czasu na jaki wydawana jest licencja.

 • od 2 do 15 lat – 800 zł,
 • od 15 do 30 lat – 900 zł,
 • od 30 do 50 lat – 1000 zł.

W przypadku przewozu osób, koszt licencji jest niższy o 100 zł. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika to konieczne jest również dokonanie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Z opłaty zwolnieni są najbliżsi członkowie rodziny, którzy zostali pełnomocnikami.

Jak wnieść opłatę za licencję?

 • Na rachunek bankowy właściwego urzędu,
 • W kasie właściwego urzędu,
 • Kartą płatniczą w opłatomacie (dotyczy tylko wybranych urzędów).

Licencja na transport międzynarodowy – różnice

 • Licencja wspólnotowa upoważnia do międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy w celach zarobkowych, podczas gdy licencja krajowa ogranicza się do przewozu na terenie RP,
 • Koszty uzyskania licencji na transport międzynarodowy są wyższe niż w przypadku transportu krajowego,
 • Licencja międzynarodowa jest obowiązkowa dla przewoźników wykorzystujących pojazdy o DMC w zakresie 2,5-3-5 tony do przewozu dóbr pomiędzy państwami,
 • Do uzyskania licencji międzynarodowej konieczne jest posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia w transporcie krajowym,
 • Urzędem rozpatrującym wnioski o uzyskanie licencji na transport międzynarodowy jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Międzynarodowa licencja przewoźnika przyznawana jest na okres maksymalnie 10 lat, podczas gdy licencję krajową można uzyskać nawet na 50 lat.