pl
en lt

Co to jest transport bilateralny i czego dotyczy?

>Transport bilateralny jest swego rodzaju efektem ubocznym współpracy międzynarodowej oraz procesu globalizacji. Gospodarki poszczególnych krajów są ze sobą ściśle powiązane. Transport międzynarodowy odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu płynności handlu i wymiany towarów. Jaki związek z tym wszystkim ma transport bilateralny? Zapraszamy do artykułu.


Czym jest transport bilateralny?

Transport bilateralny to specyficzna forma przewozu międzynarodowego, która umożliwia przemieszczanie osób lub towarów pomiędzy dwoma krajami na podstawie wzajemnych umów. Jest to kluczowy element w strukturze globalnego rynku transportowego, umożliwiający efektywne i zgodne z przepisami przewożenie towarów, co ma istotne znaczenie dla gospodarek obu zaangażowanych państw.

Rozwój i regulacje w zakresie transportu bilateralnego są ściśle związane z polityką międzynarodową, prawem transportowym oraz umowami handlowymi. W niektórych przypadkach ma to bezpośrednie przełożenie na stosunku pomiędzy państwami, czego najlepszy przykład stanowią zawirowania na granicy Polski z Ukrainą.


Podstawy prawne przejazdu bilateralnego

Podstawę prawną transportu bilateralnego stanowią umowy międzynarodowe zawierane pomiędzy państwami, które regulują zasady przewozu osób i towarów. Te dwustronne porozumienia określają warunki, pod jakimi przewoźnicy z jednego kraju mogą wykonywać operacje transportowe na terytorium innego państwa, i odwrotnie. Kluczowe elementy tych umów obejmują między innymi:

 • kwestie dostępu do rynków,
 • zasady opodatkowania,
 • wymogi dotyczące bezpieczeństwa,
 • standardy środowiskowe.

Dla przewoźników istotne jest także zrozumienie, w jaki sposób te regulacje wpływają na codzienną działalność transportową, czyli planowanie tras, ustalanie taryf oraz zarządzanie ryzykiem związanym z przewozem towarów.


Znaczenie transportu bilateralnego w handlu międzynarodowym

Transport bilateralny pełni kluczową rolę w handlu międzynarodowym, umożliwiając efektywną wymianę towarową pomiędzy krajami. Dzięki niemu możliwe jest szybkie i skuteczne dostarczanie produktów. Ma to szczególnie istotne znaczenie w erze globalizacji, gdzie czas i koszty transportu mają bezpośredni wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Handel międzynarodowy i transport bilateralny sprzyjają budowaniu stosunków gospodarczych pomiędzy państwami, co może przyczyniać się do ocieplenia stosunków między państwami i wzmacniania współpracy międzynarodowej. W kontekście ekonomicznym, efektywny transport bilateralny przyczynia się także do zwiększenia PKB państw uczestniczących w wymianie, co podkreśla jego znaczenie nie tylko dla poszczególnych przedsiębiorstw, ale i dla gospodarek na poziomie makroekonomicznym.


Umowy bilateralne w transporcie międzynarodowym

Umowy bilateralne w transporcie międzynarodowym są fundamentem, na którym opiera się realizacja przewozów między konkretnymi krajami. Są to porozumienia, które:

 • określają ramy współpracy,
 • regulują kwestie związane z dostępem do rynku,
 • narzucają warunki pracy kierowców zawodowych,
 • określają standardy techniczne pojazdów,
 • ujednolicają zasady proekologiczne.

Można pokusić się o stwierdzenie, iż umowy bilateralne stanowią fundament transportu bilateralnego. Zapewniają one przewoźnikom z obu państw równe warunki działalności, co sprzyja uczciwej konkurencji i rozwojowi sektora transportowego.


   Transport bilateralny w praktyce

   W praktyce, transport bilateralny odgrywa istotną rolę w codziennej działalności firm transportowych, umożliwiając im prowadzenie transgranicznych przewozów towarów. Przewoźnicy muszą na bieżąco śledzić zmiany w przepisach, aby zapewnić zgodność swojej działalności z aktualnymi wymogami prawnymi. Efektywny transport bilateralny wymaga zarówno znajomości prawa, ale także umiejętności ich praktycznego stosowania w kontekście międzynarodowego transportu drogowego. Chociaż w ostatnich latach obserwujemy silne tendencje ujednolicenia sektora transportowego w krajach wspólnoty unijnej.


   Implementacja Pakietu Mobilności

   Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w regulacjach dotyczących transportu międzynarodowego w Unii Europejskiej. Wszystko za sprawą Pakietu Mobilności, który od 2020 roku stanowi nielada wyzwanie dla firm transportowych. Zakres zmian objął kwestie czasu pracy kierowców, standaryzacji tachografów, czy chociażby zasad przewozów kabotażowych. Wymienione zmiany dotyczą również transportu bilateralnego, szczególnie w zakresie ustalania wynagrodzeń kierowców zawodowych oraz regulowania ich dniowego czasu pracy.


    Wynagrodzenie kierowców w transporcie bilateralnym

    Wynagrodzenie w transporcie bilateralnym powinno odzwierciedlać nie tylko czas pracy, ale również warunki specyficzne dla przewozów międzynarodowych. Najczęściej podawanym przykładem jest czas spędzony poza krajem rodzimym. Ustawa o czasie pracy kierowców określa, że kierowca wykonujący zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych nie jest na podróży służbowej w tradycyjnym rozumieniu. Ma to bezpośredni wpływ na sposób naliczania diet i ryczałtów za noclegi. Ustalając wynagrodzenie, należy wziąć pod uwagę nie tylko krajowe przepisy dotyczące płacy minimalnej, ale również standardy płacowe obowiązujące w kraju przez który transport przebiega.


    Dodatkowe załadunki i rozładunki

    Pakiet mobilności wprowadził regulacje, które pozwalają na wykonanie dwóch dodatkowych operacji bez zmiany statusu przewozu na inny niż bilateralny. Jest to istotne dla przewoźników, którzy dzięki temu mogą zwiększyć efektywność swoich operacji bez dodatkowych obciążeń administracyjnych czy finansowych. Przykładowo, kierowca może dokonać dodatkowego załadunku lub rozładunku w trakcie powrotu do kraju bazowego, co pozwala lepiej wykorzystać potencjał transportowy i zoptymalizować koszty.


    Jazda ,,na pusto”

    Jedna z największych zmor branży transportowej, której czasami nie da się wykluczyć to powrót do kraju bazowego bez ładunku. Takie przejazdy, choć wydają się mniej efektywne, są również częścią logistyki transportu bilateralnego. Przepisy umożliwiają realizację takich przejazdów bez dodatkowych formalności. A mówiąc dokładniej – przejazd ,,na pusto” w ramach transportu bilateralnego może zostać wyłączony z delegowania.


    Transport bilateralny – fundament handlu międzynarodowego

    Transport bilateralny jest istotnym elementem międzynarodowego łańcucha dostaw, odgrywającym kluczową rolę w globalnym handlu i logistyce. W obliczu ciągłych zmian w przepisach i rosnących wymagań rynkowych, przewoźnicy muszą nieustannie dostosowywać swoje strategie i procesy do aktualnych wymogów. Polska związana jest umowami dotyczącymi transportu bilateralnego z krajami członkowskimi UE, Turcją, Mołdawią czy chociażby Ukrainą. Ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie krajowych gospodarek we współczesnym świecie bez transportu bilateralnego.


    FAQ

    Co to jest transport bilateralny?

    Dwustronny transport międzynarodowy towarów lub osób do kraju siedziby, bądź z kraju siedziby przewoźnika.

    Jak pakiet mobilności wpłynął na transport bilateralny?

    Pakiet mobilności zmienił regulacje dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców, wynagrodzeń oraz delegowania.

    Jakie korzyści daje transport bilateralny?

    Firmy korzystające z transportu bilateralnego zyskują dostęp do nowych rynków, mogą optymalizować trasy oraz zwiększać efektywność i rentowność przewozów.