pl
en lt

Na czym polega kontrola Inspekcji Transportu Drogowego i jak się do niej przygotować?

>Inspekcja Transportu Drogowego to wyspecjalizowana formacja kontrolna, która stoi na straży przestrzegania przepisów z zakresu transportu drogowego i przewozu osób. Instytucja ITD została powołana do życia w 2001 roku, celem ujednolicenia polskich przepisów z unijnymi standardami w procesie akcesyjnym. Od tamtej pory, Inspekcja Transportu Drogowego zyskała szereg nowych uprawnień i obowiązków. W jaki sposób ITD przeprowadza kontrole i czy kierowcy mają powody do obaw?

Czym zajmuje się Inspekcja Transportu Drogowego (ITD)?

Naczelnym zadaniem ITD jest ograniczenie negatywnych zjawisk w transporcie drogowym. Nie oznacza to jednak całkowitego skupienia uwagi inspektorów na pojazdach dostawczych i ciężarowych. Na baczności muszą się mieć także kierowcy samochodów osobowych, którzy dopuszczą się rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego. Początkowymi celami ITD były:

 • zapobieganie degradacji dróg,
 • eliminacja zjawisk patologicznych w transporcie drogowym,
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Inspekcja Transportu Drogowego podlega pod Główny Inspektorat Transportu Drogowego i realizuje swoje cele poprzez wykonywanie czynności kontrolnych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych.

Jakie uprawnienia ma ITD?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, funkcjonariusze ITD mają prawo do kontroli każdego kierowcy i ukarania mandatem karnym. Zakres uprawnień jest bardzo szeroki i rozciąga się również na przeprowadzenie czynności wyjaśniających, skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, czy chociażby zatrzymanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, inspektor może również realizować zadania związane z kierowaniem ruchem drogowym.

Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje także czas pracy kierowców, posiadanie stosownych uprawnień i zaświadczeń, jak i potencjalne zagrożenia dla środowiska naturalnego wynikające z prowadzenia pojazdu. To ostatnie zagadnienie realizowane jest poprzez inspekcje stanu technicznego pojazdu oraz badanie próbek paliwa, którym jest napędzany. Poza czynnościami kontrolnymi na drogach, funkcjonariusze ITD mają również prawo do przeprowadzania gruntownych kontroli w firmach, głównie transportowych.

Jakie dokumenty przygotować podczas kontroli ITD?

W przypadku kontroli samochodu osobowego potrzebnym dokumentem jest wyłącznie dowód osobisty lub paszport, w celu potwierdzenia tożsamości osoby kontrolowanej. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdumogą się okazać przydatne w niektórych sytuacjach, jednak za ich brak nie są przewidziane żadne sankcje.

Kontrola ITD – wymagane dokumenty w transporcie drogowym

 • Karta kierowcy.
 • Wykresówki.
 • Zapisy odręczne i wydruki z tachografu.
 • Zaświadczenie, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.
 • Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego albo wypis z licencji.

W przypadku wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego konieczne mogą się okazać również: odpowiednie zezwolenia, formularz jazdy, kopia umowy na wykonywany przejazd.

Kto podlega kontroli ITD?

Inspekcja Transportu Drogowego może wykonać kontrolę ruchu drogowego w odniesieniu do kierującego pojazdem:

 • który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu,
 • który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych,
 • który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa,
 • który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • który wykonuje transport odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Innymi słowy, ITD może skontrolować kierowcę każdego samochodu w celu zbadania jego trzeźwości, bądź jeśli dokonał rażącego naruszenia przepisów. W innych przypadkach kontrolerzy ITD skupiają się na kierowcach wykonujących przewóz drogowy.

Jak przygotować się do kontroli ITD w firmie?

Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego posiadają również uprawnienia administracyjne i kontrolne wobec firm transportowych i przewozowych. Przed przeprowadzeniem kontroli konieczne jest poinformowanie właściciela firmy z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem w formie zawiadomienia. Zawiadomienie musi zawierać wykaz dokumentów, które trzeba przygotować oraz wskazanie okresu działania firmy, który podlega kontroli. Zazwyczaj jest to okres do 12 miesięcy.

Właściwe przygotowanie do kontroli ITD w firmie polega tak naprawdę na udostępnieniu wszystkich dokumentów wskazanych w zawiadomieniu. Najczęściej weryfikowane są zapisy tachografów, celem sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy o czasie pracy kierowców. W niektórych przypadkach kontrolerzy sprawdzają również wdrożone środki skutecznego nadzoru, za które odpowiada osoba zarządzająca transportem. Najważniejsze to zachować spokój i umożliwić kontrolerom przeprowadzenie wszystkich czynności.