pl
en lt

Kiedy potrzebne jest świadectwo kierowcy? Definicja, procedura, terminy

>Świadectwo kierowcy stanowi jeden z fundamentów legalnego funkcjonowania firm transportowych. Jest swego rodzaju potwierdzeniem kwalifikacji kierowcy oraz jego zdolności do prowadzenia pojazdów określonego typu. W tym artykule omówimy czym jest świadectwo kierowcy oraz czym różni się od świadectwa kwalifikacji zawodowej.


Co to jest świadectwo kierowcy?

Świadectwo kierowcy to dokument, który potwierdza, że kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu. Ma to fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania transportu drogowego oraz świadczenia usług transportowych zgodnie z określonymi standardami.

Ale czym dokładnie jest to świadectwo? W skrócie, świadectwo kierowcy to oficjalny dokument, który jest wymagany przede wszystkim od kierowców niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, ale pracujących na rzecz firm transportowych zarejestrowanych w UE. Jest ono wyrazem spełnienia przez kierowcę wszystkich wymogów prawnych i zawodowych, umożliwiając legalne wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych towarów.


Komu to potrzebne?

Znaczenie świadectwa kierowcy wykracza poza samą legalność zatrudnienia. Jest ono bowiem także gwarancją, że kierowca posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę do bezpiecznego prowadzenia pojazdów na terenie Unii Europejskiej. To nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale także zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Świadectwo kierowcy to także narzędzie poprawiające konkurencyjność polskich i europejskich kierowców względem imigrantów ze wschodu.


Kto wydaje świadectwo kierowcy?

Za wydaniem świadectwa kierowcy w Polsce odpowiada Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD). Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest on odpowiedzialny za weryfikację i wydanie świadectw kierowcy. Proces wydawania świadectwa kierowcy to nie tylko formalność, ale przede wszystkim ważna procedura weryfikacyjna. Przedsiębiorstwo transportowe, które zamierza zatrudnić kierowcę spoza Unii Europejskiej, musi złożyć do GITD stosowny wniosek. Wniosek ten powinien zawierać nie tylko dane kierowcy, ale również szereg dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje oraz legalność zatrudnienia.


Wszystko w rękach GITD

GITD, po otrzymaniu wniosku, dokonuje szczegółowej analizy przedstawionych dokumentów. Sprawdza m.in. czy kierowca posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów, czy spełnia warunki zdrowotne i psychologiczne niezbędne do wykonywania zawodu, a także czy jest właściwie ubezpieczony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub wątpliwości, GITD może zażądać ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień.


Termin ważności

Świadectwo kierowcy wydawane jest na okres określony przez wydające je państwo członkowskie, jednak nie dłużej niż na 5 lat. Po tym czasie wymaga odnowienia, co jest kolejnym elementem zapewniającym ciągłą kontrolę kwalifikacji kierowców. W Polsce i większości krajów Europy obowiązuje właśnie maksymalny, 5-letni termin ważności świadectwa kierowcy.


Jak uzyskać świadectwo kierowcy?

Ubiegać się o świadectwo kierowcy można na kilka sposobów: osobiście, listownie lub elektronicznie. Jak wygląda cała procedura?

1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa kierowcy, zgodnie z wymaganiami GITD.

2. Dołącz do wniosku niezbędne dokumenty: kopię licencji wspólnotowej, zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy, kserokopię dokumentu tożsamości i prawa jazdy, a także inne wymagane dokumenty, takie jak potwierdzenie ubezpieczenia społecznego kierowcy.

3. Dokonaj opłaty za wydanie świadectwa, a potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

4. Poczekaj na weryfikację wniosku i dokumentów przez GITD.


Sankcje za brak ważnego świadectwa

Brak świadectwa kierowcy może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla kierowcy, jak i dla przewoźnika. Główny Inspektor Transportu Drogowego ma prawo w każdej chwili wezwać przedsiębiorcę do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań. Niespełnianie warunków wydania świadectwa kierowcy lub podanie nieprawidłowych informacji we wniosku może skutkować cofnięciem świadectwa i zawieszeniem wydawania nowych świadectw na okres do roku. W przypadku poważnych naruszeń może dojść nawet do cofnięcia licencji wspólnotowej na okres do 6 miesięcy.


Świadectwo kierowcy a świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy

Świadectwo kierowcy i świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy to dwa kompletnie różne dokumenty. Świadectwo kierowcy, jak omówiono wcześniej, jest wymagane dla kierowców spoza Unii Europejskiej wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe na rzecz firm zarejestrowanych w UE.

Z kolei świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy, potocznie nazywane kursem na przewóz rzeczy i osób lub kodem 95, to dokument potwierdzający, że kierowca uzyskał uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego rzeczy lub osób. Jest ono przeznaczone dla kierowców, którzy planują prowadzić pojazdy wymagające prawa jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E.  


Kto wydaje świadectwo kwalifikacji kierowcy?

Aby uzyskać to świadectwo, kierowca musi posiadać profil kierowcy zawodowego, który jest zestawem danych identyfikujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95. Proces ten wymaga zgłoszenia się do wydziału komunikacji z orzeczeniem lekarskim oraz psychologicznym o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a następnie udania się do odpowiedniego ośrodka szkolenia.


Ile ważne jest świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy jest ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego czasu, kierowca jest zobowiązany do ponownego ukończenia szkolenia okresowego. Jest to kluczowy element zapewniający, że kierowcy są ciągle na bieżąco z najnowszymi przepisami ruchu drogowego oraz standardami bezpieczeństwa.


Podsumowanie: świadectwo kierowcy = bezpieczny transport

Świadectwo kierowcy jest nie tylko formalnym dokumentem, ale także kluczowym elementem zapewniającym legalność i bezpieczeństwo w branży transportowej. Posiadanie ważnego świadectwa kierowcy potwierdza, że kierowca spełnia wszystkie wymagane standardy i jest w pełni przygotowany do prowadzenia pojazdu na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowe wymogi zwiększają także konkurencyjność polskich kierowców względem imigrantów spoza UE.


FAQ

Czym jest świadectwo kierowcy?

Świadectwo kierowcy to oficjalny dokument potwierdzający, że kierowca spoza UE jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przewozów drogowych na terenie Unii Europejskiej.

Kto wydaje świadectwo kierowcy?

W Polsce świadectwo kierowcy wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Jak długo jest ważne świadectwo kierowcy?

Świadectwo kierowcy jest zazwyczaj ważne do 5 lat, po czym wymaga odnowienia.